miércoles, 8 de julio de 2015

CALENDARI ESCOLAR 2015/2016

Estimades famílies:

S'han publicat les normatives respecte al qual es fixa el calendari escolar al curs acadèmic 2015/2016.
 • El curs d'Educació Infantil i Educació Primària començaran el 10 de setembre de 20105 i finalitzaran el 21 de juny de 2016
Els períodes de vacacions este curs seran:
 • Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2015 fins al 6 de gener de 2016, ambdós inclosos.
 • Vacances de Pasqua: des del 24 de març al 4 d'abril de 2016, ambdós inclosos.
També seran festius:
 • 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
 • 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat.
 • 7 de desembre, Dia de la Constitució.
 • 8 de desembre, la Inmaculada Concepció.
Us deixem els enllaços per si voleu consultar les dates i la normativa.


lunes, 29 de junio de 2015

martes, 26 de mayo de 2015

Prova Individualtitzada de 3r Educació Primària i Prova diagnòstica de 4t.

Estimades famílies del Centre:

Seguint les Resolucions d'11 de desembre de 2014 i la Resolució d'11 de maig de 2015, per la qual s'aprova la realització de la prova individualitzada de tercer de primària, de l'avaluació de diagnòstic de primer i quart, es realitzarà la propera setmana aquestes proves en les aules de 4t i de 3r.

Els dia 28 i 29 de maig s'efectuaran les proves de llengua i matemàtiques. La valoració de l'expressió oral entre el 25 de maig fins el 14 de juny.


Cordialment.

L'Equip Directiu.

Yes!, Erasmus +, Polonia

La setmana pasada els mestres David i Julia assistiren a l'encontre Erasmus + del Projecte Europeu, Yes! Young European Scribes a Polonia.
Tota la seua estada la podeu trobar al blog de la mestra d'anglès Julia 

http://labalagueraspeaksinenglish.blogspot.com.es/
viernes, 8 de mayo de 2015

ESCOLA DE PARES I MARES

Des de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística hi ha una sessió per pares i mares.
 
El proper dia 30 de maig de 2015 a les 11.00 hores en el saló d'Actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Avda. Campanar, 32, de València), la Sra. Laura Rojas-Marcos, impartirà la sexta sessió de la III Edició de l'Escola de Pares i Mares. 
 
SEXTA SESSIÓ : Relacions familiars saludables
PONENT:
Laura Rojas-Marcos
DATA: 30 de maig de 2015
HORARI: d'11 a 13:00
INSCRIPCIÓ: Fins al 28 de maig
La Sra. Laura Rojas-Marcos, psicóloga de reconegut prestigi, exposarà la importància d'establir i construir vincles familiars saludables ja que, com ella mateixa explica: per a la majoria de les persones tot succeïx i s'experimenta per primera vegada en la família: les primeres emocions positives i negatives, els primers aprenentatges i les primeres relacions afectives. La seua xarrada oferirà pautes i recomanacions.
Comptem amb la seua col·laboració a l’hora d’informar el nombre més gran de pares i mares sobre esta sessió, i els recordem el següent enllaç electrònic, perquè aquells pares i mares que vullguen assistir puguen omplir el model d’inscripció a la jornada, atés que l’aforament del saló d’actes és de 250 persones:
http://www.cece.gva.es/relin/val/escuela_padres.htm

Els assistents que així ho desitgen podran vindre acompanyats pels seus fills o filles xicotets, a partir de 3 anys, que seran atesos per monitors de temps lliure mentres dure la sessió formativa.

miércoles, 6 de mayo de 2015

Matrícula 2015 / 2016

Comença el procés d'admissió d'alumna per al proper cures 2015/2016.  Us deixem unes orientacions al voltant de la documentació que necessitareu.


DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’AJUNTAR AMB LA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ DEL CURS 2015-16

CODIS DELS CENTRES DE LA LOCALITAT:

CP JUAN ESTEVE 46000274
CP SAN CARLOS BORROMEO 46017390
CC SANTA ANA 46000249
CP LA BALAGUERA 46027942

ACREDITACIÓ GERMANS AL CENTRE:
Es considerarà germans en el centre inclòs els que estiguen matriculats durant el pròxim curs en el IES d’Albal. (No fa falta portar documentació)

ANTICS ALUMNES DEL CENTRE SOL·LICITAT.
Pare/mare/tutor legal, germans del propi alumne o el propi alumne. Certificat del centre.

ACREDITACIÓ DEL CRITERI RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR:
 • Omplir totes les dades que figuren en l’annex VI .
A estos efectes, es considerarà unitat familiar la formada pels cònjuges i els fills menors de 18 anys, així com els majors d’esta edat i menors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar i no perceben cap tipus d’ingrés.
En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos d’aquell que no visca en el mateix domicili de l’alumne.
Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o mare de l’alumne que convisca en el mateix domicili.

ACREDITACIÓ DEL CRITERI DOMICILI FAMILIAR/LABORAL:
 • Fotocòpia del D.N.I. De pare i mare.
 • Rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.
 • Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es podrà requerir un certificat de residència expedit per l’Ajuntament.
El lloc de treball d’un qualsevol dels pares podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb el mateixos efectes de baremació que el domicili familiar.
Per a la justificació s’aportarà document (nòmina recent) que acredite suficientment la relació laboral i el domicili del centre de treball. En el cas de treballadors per compte propi, s’acreditarà l’alta en el cens d’activitats econòmiques i, si és el cas, l’alta en el règim especial de la Seguretat Social.

ACREDITACIÓ DE PARES TREBALLADORS DEL CENTRE DOCENT:
A este efecte tenen consideració de treballadors actius en el centre, els funcionaris i el personal laboral de la Generalitat o de l’administració local que presten servicis efectius en el dit centre.

ACREDITACIÓ DEL CRITERI DISCAPACITAT.
La discapacitat del alumnes, o dels germans, pares o tutors, s’acreditarà per mitjà de la corresponent certificació, emesa per la Conselleria de Benestar Social.

ACREDITACIÓ DEL CRITERI FAMILIA NOMBROSA
Títol oficial de familia nombrosa.
Els alumnes la mare dels quals es trobe en estat de gestació tindran una puntuació idèntica a la que obtindrien si ja haguera nascut el/s seu/s nou/s germà/ns. Per acreditar tal circumstància caldrà aportar certificat mèdic on s’indique l’estat i la setmana de gestació de la dona

ACREDITACIÓ DEL CRITERI ESPORTISTA D’ÈLIT
BOE on es reconega el nomenament.

IMPORTANT:
 • La presentació de més d’una sol.licitud en centres distints o la falsedat de les dades declarades pot donar lloc a l’escolarització en centres en què, una vegada finalitzat el procés d’admissió, queden places vacants.
 • EN www.edu.gva.es i EN ELS TAULERS D’INFORMACIÓ DELS CENTRES ESTÀ EXPOSADA TOTA LA NORMATIVA I INFORMACIÓ REQUERIDA PER AL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 8 AL 14 D'ABRIL
CONSULTEU EN ELS TAULERS D’ANUNCIS DEL CENTRE L’HORARI HABILITAT PER A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓArchius d'interés :  1. Sol·licitud.
 2. Criteri de Renda.
 3. Explicació del procés. 


 

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Telèfon 016

Buscador infantil